fbpx

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αν και οι δεσμεύσεις της Agenda 2030 έγιναν σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & των Τοπικών Κοινωνιών είναι σημαντικός στην επιτυχημένη επίτευξή της.

Για τους δημάρχους και τους τοπικούς ηγέτες που έχουν δεσμευτεί να επιδιώξουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, οι Παγκόσμιοι Στόχοι παρέχουν έναν «οδικό» χάρτη με συγκεκριμένους στόχους και υποστόχους που μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις να γίνουν πιο βιώσιμες.

Η υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων σε τοπικό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνέργειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας της πόλης, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Υιοθετήστε την Agenda 2030 & τους 17 Παγκόσμιους Στόχους σε τοπικό επίπεδο!

 

 • Καταγράψτε & Συνδέστε τα προγράμματα  και τις δράσεις που ήδη έχει αναπτύξει ο Δήμος με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και την Agenda 2030  και καταχωρήστε τα στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (SDGs Observatory), το μηχανισμό καταγραφής των πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και δράσεων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Πώς μπορώ να επιλέξω τα  προγράμματα που θα καταχωρήσω ως δράσεις που υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη;

 1. Διαβάστε τις θεματικές που καλύπτουν οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι και το πώς αυτοί συνδέονται με την τοπική αυτοδιοίκηση.
 2. Επιλέξτε τις πολιτικές, τα συστήματα, τα προγράμματα και τις δράσεις που μπορούν να συνδεθούν με τις θεματολογίες των Παγκόσμιων Στόχων. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι τα περισσότερα από αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και της Περιφέρειάς σας συνδέονται με την Agenda 2030. 
 • Οργανώστε ενημερωτικές / επιμορφωτικές συναντήσεις για τα στελέχη του Δήμου/Περιφέρειά σας πάνω στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Αναπτύξτε τοπικούς διαλόγους & διαβούλευση για την καταγραφή των προκλήσεων και την προτεραιοποίηση υλοποίησης των Παγκόσμιων Στόχων σε τοπικό επίπεδο.
 • Υποστηρίξτε την εκπόνηση τοπικών στρατηγικών και δεσμεύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνδέστε τες με το Τοπικό/Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης.
 • Αναδείξτε τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσεται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στα Bravo Sustainability Awards και στη Διεθνή Πλατφόρμα του ΟΗΕ «Localizing the Goals».
 • Ενημερώστε & ενεργοποιήστε την τοπική κοινωνία με πρόσκληση συμμετοχής τους στον ετήσιο διάλογο του Bravo Sustainability Dialogue.
 • Συμπληρώστε και καταγράψτε τα μη χρηματο-οικονομικά δεδομένα μέσω των διαδικασιών και των συστημάτων που υποστηρίζουν την υπεύθυνη λειτουργία των Δήμων, βάσει αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας, όπως The Sustainability Code – EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
 • Συντάξτε και δημοσιεύστε την Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Annual Sustainable Development Goals Report), παρουσιάζοντας την τοπική στρατηγική για την υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων, τη στοχοθέτηση και τα επιτεύγματα του Δήμου για την προώθηση της Ποιότητας Ζωής των πολιτών του.
 • Ενταχθείτε στο Δίκτυο των πόλεων για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους – in action SDGs Cities Club.
 • Ενημερώστε τους μαθητές και ενεργοποιήστε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους.
 • Δημιουργήστε τοπικό δίκτυο σχολείων (in action SDGs Schools Club) & μαθητών πρεσβευτών των 17 Στόχων.
 • Αφυπνίστε την τοπική κοινωνία μέσω ενημερωτικού εντύπου για το τι σημαίνουν οι 17 Στόχοι και πως μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα όλων μας.
 • Οργανώστε τοπικό σχολικό διαγωνισμό Bravo Schools αναδεικνύοτνας τις καλύτερες εργασίες των σχολείων για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. Συνδέστε τα με το Παγκόσμιου Δίκτυο Σχολείων (World’s Largest Lesson).
 • Αναπτύξτε καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών σας ώστε να ενεργοποιηθούν για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και συμμετέχουν στα κοινά.
 • Αναπτύξτε τοπικούς διαλόγους σε επίπεδο γειτονιάς για την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καταγραφή απόψεων-προτάσεων για την ανάπτυξη δράσεων παρέμβασης.
 • Υποστηρίξτε τη δημιουργία εβδομαδιαίου τοπικού φεστιβάλ in action – Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο!, με εκδηλώσεις και δράσεις για την ενημέρωση των κατοίκων και των συλλογικών φορέων της τοπικής κοινωνίας για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις προτάσεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές καταγράφονται από τη συμμετοχή τους στο Bravo Schools.

 

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε!

Ρωτήστε μας πως!

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στo 210-6898594 | [email protected]

 

Μπείτε στο εθνικό δίκτυο
πόλεων για τους 17 Στόχους,
ανταλλάξτε απόψεις
και σχεδιάστε κοινές δράσεις

σχολείο

Μπείτε στο εθνικό δίκτυο
σχολείων για τους 17 Στόχους,
ανταλλάξτε απόψεις
και σχεδιάστε κοινές δράσεις